Voorzitter

Taken

Voorzitten van de maandelijkse bestuursvergadering.
Voorzitten van de Algemene Leden Vergadering.
Coördineert de verschillende bestuurstaken. Houdt daarop toezicht en stelt zich op hoogte van de gang van zaken.
Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.
Onderhoudt contacten met de gemeente (niet i.v.m. halplanning of andere wedstrijdzaken), andere verenigingen, pers, overkoepelende organisaties, etc.
Werven van nieuwe bestuursleden i.s.m. vrijwilligerscommissie.
Aanspreekpunt voor de coördinator van de Technische Commissie.
Aanspreekpunt voor leden.
In samenwerking met overige bestuursleden beleid bepalen van de vereniging.
Onderhouden contacten vrijwilligers i.s.m. vrijwilligerscommissie.
Houdt toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten en het huishoudelijk reglement.
Volgt externe ontwikkelingen en stemt zo nodig de organisatie van de vereniging daarop af.

Geschat aantal uren per week: 2 a 3 uur

Penningmeester

Hoofdtaak

Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.

Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging

Int de contributie en andere termijn en incidentele verplichtingen van leden

Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies

Int de sponsor- en/of advertentieopbrengsten

Betaalt de rekeningen

Beheert bank- en girorekeningen

Int boetes binnen de vereniging

Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze

Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag

Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld

Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording

Pleegt overleg met de kascontrole commissie

Beheert de contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen en zorgt voor uitbetalingen

 

Kerncompetenties

Beschikt over financieel inzicht

Kennis van en ervaring met financieel beheer

Accuraat

 

Secretaris

Taken:
Opstellen van agenda voor de bestuursvergadering en Algemene Leden Vergadering en versturen van de uitnodigingen.
Neemt deel aan leden- en bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
Verzorgen van inkomende en uitgaande post.
Distributie van mail, post en notulen naar betreffende personen.
Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
Archivering van poststukken, notulen, contracten etc.
Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
Contact onderhouden met regiokantoor.
Aanspreekpunt voor leden.
Aanspreekpunt en verantwoordelijk voor ledenadministratie en coördinator spelerspassen.
Heeft eindverantwoordelijkheid over de ledenadministratie

Geschat aantal uren per week: 2 a 3 uur


Wedstrijdsecretaris
De wedstrijdsecretaris heeft de coördinatie bij alles wat betrekking heeft op competitiezaken (inhuur, planning en communicatie).

Taken
Opgave teams.
Planning en wijziging concept wedstrijdindeling.
Wedstrijdprogramma vervaardigen vanuit Nevobo site en takenschema maken (i.s.m. scheidsechters,- kantine-, en zaalwachtcoördinator).
Opgave teamsamenstelling van de opgegeven teams via Nevobo.nl
Registratie teamsamenstelling in DWF.
Inhuren speelaccommodatie(s) voor de wedstrijden.
Wedstrijdwijzigingen gedurende het competitie seizoen.
Takenschema beheren (i.s.m. scheidsrechters-, kantine-, en zaalwachtcoördinator).
Verloop thuisspeeldagen.
Inschrijven Open Clubkampioenschappen (NOJK).
Invullen speciale formulieren.

Geschat aantal uren per week: 2 a 3 uur
Piekmomenten: aanvang 1e en 2e helft competitieseizoen


Coördinator Scheidsrechters
Aansturen van scheidsrechters binnen de vereniging en zorg dragen voor opleiding en indeling van scheidsrechters.

Taken
Inventariseren scheidsrechters.
Signaleren/melden van tekort aan scheidsrechters.
Scheidsrechters aanmelden bij Nevobo.
Jaarlijks scheidsrechter planning maken voor competitie (invulling takenschema)
Certificering regelen.
Wedstrijdwijzigingen doorgeven aan scheidsrechters.
Informatie verkrijgen van Nevobo en communiceren naar de scheidsrechters.
Scheidsrechters aanmelden bij Nevobo voor extern fluiten.
Contact onderhouden met “externe” scheidsrechters.
Heeft overleg met wedstrijdsecretaris in verband met de planning.
Verstrekken van het wedstrijdinstructieboek aan de scheidsrechters.

Geschat aantal uren per week: 1 uur
Piekmomenten: aanvang 1e en 2e helft competitie seizoen


Jeugdcommissie
Ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het technisch beleid van de jeugd en CMV.

Taken
Evalutatiegesprekken met trainers en coaches organiseren.
Jeugdtrainers en coaches benaderen voor het volgend seizoen.
Indeling teams.
Indeling trainers.
Indeling/ rooster maken met betrekking tot zaalindeling (i.s.m. TC senioren en zaalcoordinator).
Controleren van de aangevraagde uren van de zaalhuur (i.s.m. TC senioren en zaalcoordinator).
2x per seizoen opgave van de regio- en rayonteams (aantal + namen).(i.s.m. wedstrijdsecretaris.
Teamindelingen doorgeven aan de coördinator spelerspassen.
Opgave clubkampioenschappen. (i.s.m. wedstrijdsecretaris).
Afstemming met de wedstrijdsecretaris over het wedstrijdprogramma.
Aanspreekpunt nieuwe leden (indelen en trainers op de hoogte stellen).
Aanspreekpunt CMV (minicompetitie).
In overleg met andere commissies activiteiten voor de jeugd organiseren.
Actuele informatie verzorgen aan trainers en coaches ( spelregels, wijzigingen e.d.).
Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren (i.s.m. senioren TC)
Bewaakt/ evalueert de voortgang van de vaardigheden van de spelers.
Overlegt regelmatig met de trainers.
Aandacht voor de scholing van trainers.


Technische commissie senioren
Bewaken en uitvoeren van het technische beleid.

Taken
6 keer per jaar vergaderen waarbij de piek in het voorseizoen ligt.
Evaluatiegesprekken met teams en trainers organiseren.
Seniorentrainers benaderen voor het volgend seizoen.
Indeling teams.
Indeling trainers. (i.s.m. TC jeugd).
Indeling/ rooster maken met betrekking tot zaalindeling (i.s.m. TC jeugd en zaalhuur coordinator).
Controleren van de aangevraagde uren van de zaalhuur (i.s.m. TC jeugd).
Opgave van de regio- en rayonteams (aantal + namen) (i.s.m. wedstrijdsecretaris).
Teamindelingen doorgeven aan de coördinator spelerspassen.
Opgaves clubkampioenschappen. (i.s.m. wedstrijdsecretaris).
Overleg met het wedstrijdsecretariaat.
Aanspreekpunt nieuwe leden (indelen en trainers op de hoogte stellen).
Actuele informatie verzorgen aan trainers en coaches ( spelregels, wijzigingen e.d.).
Overlegt regelmatig met de trainers.

Geschat aantal uren per week: Variërend begin seizoen, 1 a 2 uur


Sponsorcommissie
Werven van nieuwe sponsoren en het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren.

Taken
Overleg met kledingcommissie wanneer er nieuwe shirts aangeschaft moeten worden in verband met (nieuwe) sponsoren.
Opstellen en uitvoeren sponsorbeleid.
Opstellen actieplan; in dit plan staan alle doelstellingen en acties voor het komende seizoen.
Aantrekken nieuwe sponsoren/adverteerders zowel voor de lange als de korte termijn.
Behouden huidige sponsoren.
Contactpersoon zijn tussen sponsor en vereniging.
Opstellen contract met sponsoren, uitvoeren en coördineren van verplichtingen uit het contract.
De sponsor inlichten over verenigingszaken met betrekking tot sponsoring.
Bijhouden van de administratie in map ‘sponsorcommissie': archiveren alle contracten, sponsorbedragen.
Begrotingsvoorstel aan penningmeester doorgeven t.b.v. ALV
Organiseren activiteiten voor sponsoren, altijd in overleg met activiteitencommissie (sponsortoernooi).
Sponsoren uitnodigen voor wedstrijden van de selectieteams.
Verzorgen van de sponsorborden, dat wil zeggen: maken en bijhouden
Coördinerende rol ten aanzien van vrienden van VC Limac

Geschat aantal uren per week: 2 uur


Kantinebeheerder

Taken
Inplannen van kantine diensten (takenschema)
Wekelijks de voorraden nakijken en indien nodig bestelling plaatsen
Contactpersoon van drankleverancier/kantinevrijwilligers e.d.
Verhuur van kantine aan derden
Schoonmaakbeheer
Kasbeheer

Geschat aantal uren per week: 2 uur
Piekmomenten: bij opmaken takenschema (begin en halverwege competitieseizoen)


Zaalwachtcoordinator
Indelen van de seniorenteams voor zaalwacht en daardoor het goed laten verlopen van de thuiswedstrijden op zaterdag en zondag (i.s.m. wedstrijdsecretaris).

Taken
Aanvullen zaterdag en zondag zaalwachtschema voor de competitiewedstrijden.
Nauwe samenwerking met de wedstrijdsecretaris.
Taken van de zaalwacht doorsturen aan de ingedeelde zaalwachten.
Vrijwilligers zoeken als "vaste zaalwacht" en contact onderhouden.

Geschat aantal uren per week: 1 a 2 uur per week (alleen bij thuiswedstrijden)


Activiteitencommissie
Het organiseren van activiteiten, toernooien en feesten met als doel teamgeest en clubbinding te stimuleren.

Taken
Organiseren van:
-Activiteiten en feesten t.b.v. de jeugdcommissie, zoals o.a. Sinterklaas, carnaval, familietoernooi (tbv jeugdcommissie).
-Jaarlijkse feesten.
-Leo Vlot volleybaldagen.
-Activiteit voor sponsoren (i.s.m. sponsorrcommissie)
-Geld opbrengende activiteiten (i.s.m. sponsorcommissie) (bijv. Grote Club Actie, bliksemloterij, Jantje Beton, bakacties etc.).
Aanschaffen en uitreiking van prijzen (snoep, bloemen en medaille) voor de teams die kampioen geworden zijn.
Opstellen activiteitenkalender.
Opstellen en actualiseren draaiboeken voor activiteiten, feesten en toernooien.
Organiseren activiteiten en feesten bij bijzondere evenementen.
Organiseren activiteiten en feesten voor specifieke doelgroepen zoals scheidsrechters, vrijwilligers, sponsoren etc.

Geschat aantal uren per week: Afhankelijk van de activiteit
Piekmoment in functie?: Ja, op het moment van een activiteit


Commissie Communicatie & PR
Verspreiding van alle relevante verenigingsinformatie (intern en extern)

Taken
Verzorgen van alle interne en externe communicatie via de juiste kanalen.
Zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur, commissies en leden.
Legt en onderhoudt contact met de leden, ouders en externe belanghebbenden.
Heeft verantwoording over publicatie in op website, nieuwsbrief, Limburger, Trompetter, facebook.
Verspreiden van informatie aan de pers en sponsoren.
Huisstijl maken en bewaken (briefpapier, ect.).
Wedstrijdaankondiging via diverse kanalen
Wedstrijdboekje vervaardigen
Maandelijks nieuwsbrief samenstellen en verspreiden.
Foto’s maken en aanleveren bij websitebeheer van:
-Teamfoto’s.
-Wedstrijden jeugd- en seniorenteams.
-Kampioenwedstrijden en kampioensteams (eind van het seizoen).
-Georganiseerde activiteiten (Sinterklaas, Carnaval, Leo Vlotdagen, toernooien, enz).
 
Geschat aantal uren per week: 2 à 3 uur per week (afhankelijk van thuiswedstrijden)


Coördinator kleding en materialencommissie
Zorgdragen voor een goed kleding- en materiaalbeheer binnen de vereniging.

Taken
Verantwoordelijk voor het totale kleding- en materiaalbeheer binnen de vereniging.
Nieuwe kleding + trainingspakken inkopen.
Nieuwe ballen inkopen.
Contactpersoon voor de drukker van de kleding en logo op ballen.

De coördinator wordt bij deze werkzaamheden ondersteund door de leden materiaalbeheer en kledingbeheer.

Geschat aantal uren per week: Gemiddeld 1 uur per week
Daarnaast extra op het moment van aanschaf van nieuwe kleding.

Kledingbeheer
Kleding uitdelen en innemen

Taken
Bij de start van het seizoen alle teams voorzien van de benodigde shirts en/of andere kleding.
Altijd in samenwerking met de coördinator.
Aan het eind van het seizoen alle wedstrijdshirts, inspeelshirts, tassen innemen en controleren.
Nieuwe leden van shirts voorzien.
Vastleggen aan wie de shirts worden uitgegeven.
Coordinator inlichten omtrent benodigde aanschaf kleding.

Geschat aantal uren per week: Nihil
Piekmoment in functie?: Ja, aan het begin en eind van het seizoen.

Materiaalbeheer
Beheren en uitgifte van de ballen en beheer en uitgifte van de sleutels (i.s.m. coordinator materialen).

Taken
Bij de start van het seizoen alle teams voorzien van de nodige ballen, ballentassen en sleutels van ballenkast CMV ballen
Vastleggen aan wie de ballen, ballentassen en sleutels gegeven worden.
Coördinator inlichten omtrent benodigde aanschaf ballen.
Ballen controleren bij begin van het seizoen en eind van het seizoen.
Nieuwe ballen voorzien van verenigingsnaam, nummer en kleur.
Ballenvoorraad bijhouden op lijst.
Aan het eind van het seizoen alle ballen, ballentassen en sleutels innemen. Laten tekenen voor teruggave.
Ontbreken van ballen doorgeven aan Coördinator Activiteiten- en materialen en penningmeester om de boete te innen voor de ontbrekende ballen.
Uitgifte sleutel van accommodaties aan het begin van het seizoen aan de verantwoordelijke personen.

Geschat aantal uren per week: nihil
Piekmoment in functie?: Ja, aan het begin en eind van het seizoen.


Vrijwilligerscommissie
Zorgen voor het vrijwilligersbestand en –beleid binnen de vereniging. 

Taken
Werving en plaatsing:
In kaart brengen van het aanbod van vrijwilligers;
In kaart brengen van de vraag naar vrijwilligers;
Maken van taakomschrijvingen;
Plannen, uitvoeren en evalueren van wervingsacties;
Opstellen van advertenties voor beschikbare vacatures;
Het houden van welkomstgesprekken met nieuwe vrijwilligers;
Zorg dragen voor een kennismakings- en inwerkplan;
Voeren van een gesprek met vrijwilligers die stoppen.
 
Ondersteuning en begeleiding:
Zorgen voor een aanspreekpunt voor vrijwilligers;
Voeren van begeleidingsgesprekken met vrijwilligers;
Voeren van overleg met (groepen) vrijwilligers;
Stimuleren van doorstroom naar andere functies;
Zorg dragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers;
Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers;
Vrijwilligers informeren over relevante ontwikkelingen.
 
Beleid:
Rapporteren en adviseren van bestuur/commissies over vrijwilligersbeleid;
Behartigen van belangen van de vrijwilligers;
Opstellen van een vrijwilligersplan;
Bespreken van het plan met de betrokkenen;
Coördineren van de uitvoering van het plan;
Evalueren van de resultaten.

Geschat aantal uren per week: 3 uur per week
 

Login Form